Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Algemene Voorwaarden

Deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Van Assendelft Importgroothandel B.V.

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Crespo Kampeermeubelen Benelux
 
Hercules 20
NL-5126 RK Gilze
Nederland 
*nader te noemen: Crespo* 

Artikel 1. Toepasselijkheid

Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Crespo, overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van goederen en/of het verrichten van diensten, alsmede op de leveringen en opleveringen, tenzij schriftelijk met Crespo anders is overeengekomen. Verwijzingen door opdrachtgevers naar hun eigen voorwaarden worden door Crespo niet aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

A. Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten, catalogi of voorraadopgaven of anderszins zijn gedaan, zijn – tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen –
geheel vrijblijvend. Gegevens betreffende kwaliteit, afmeting, gewicht of hoeveelheid in offertes, drukwerk of anderszins, worden slechts gegeven bij wijze van aanduiding. Voor afwijkingen en/of fouten die hierin voorkomen is Crespo in geen enkel geval aansprakelijk.

B. Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door al dan niet in dienst van Crespo zijnde tussenpersonen zijn aangegaan, vinden Crespo eerst, nadat deze door Crespo, dan wel door een door haar uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.

C. De opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen acht dagen
na de verzending door Crespo schriftelijk bezwaren zijn ontvangen. D. Indien opdrachtgever uitdrukkelijk verzoekt om het uitbrengen van een offerte doch de opdracht waarop de offerte betrekking heeft blijft uit, dan kunnen – voor zover gebruikelijk – de kosten die Crespo heeft moeten maken om zijn offerte te kunnen verstrekken in rekening worden gebracht.

Artikel 3. Wijzigingen in de overeenkomst

A. Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden
verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van Crespo te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van opdrachtgever.

B. Crespo behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.

C. Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door Crespo wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt Crespo geen verantwoordelijkheid.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

A. Crespo bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

B. Crespo is gerechtigd zonder toestemming van de opdrachtgever, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit haar inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht evordert.

Artikel 5. Informatie- en medewerkingsplicht opdrachtgever

De opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens welke Crespo redelijkerwijze nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van Crespo. Tevens verschaft opdrachtgever alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.

Artikel 6. Vertrouwelijke informatie

Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de van de andere partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen.

Artikel 7. Prijzen

A. De prijzen van Crespo zijn exclusief omzetbelasting, exclusief afzonderlijk in rekening te brengen verpakking en zonder aftrek of korting, tenzij anders overeengekomen. Voor
zover niet uitdrukkelijk anders vermeld zijn in de prijzen niet begrepen eventuele montage-, beproefings- en inbedrijf- stellingskosten.

B. Bij opdrachten die het nettobedrag van € 100,- exclusief BTW niet overschrijden wordt een toeslag van € 15,- op het factuurbedrag in rekening gebracht

C. Tenzij anders overeengekomen wordt afzonderlijk in rekening gebrachte verpakking niet teruggenomen. Indien wel is overeengekomen dat de verpakking wordt teruggenomen dient de verpakking binnen 30 dagen na factuurdatum franco en in goede staat door Crespo te zijn terug ontvangen. Het voor de verpakking in rekening gebrachte bedrag wordt alsdan gecrediteerd.

D. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen.

E. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabrikaten, lonen, premies van welke aard dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere faktoren, die de prijs van de goederen of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Crespo gerechtigd deze wijzigingen dienovereenkomstig aan de opdrachtgever door te berekenen.

F. Indien deze prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal opdrachtgever zijnerzijds het recht hebben, mits schriftelijk binnen drie dagen na kennisneming van de prijsverhoging aan Crespo meegedeeld, de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis
van de vóór de verhoging geldende prijzen.

Artikel 8. Levering

A. Levertijden (en reparatie- en montageduur) zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk heeft bepaald dat er sprake is van een fatale termijn, dan wel zulks duidelijk uit de overeenkomst blijkt.

B. De levertijd, reparatie- of montageduur kan pas ingaan op het moment dat Crespo de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens, bescheiden, vergunningen heeft ontvangen en de noodzakelijke formaliteiten zijn vervuld. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn vervalt bij opdracht, dan gaat de levertijd niet in alvorens de eerste termijn door Crespo is ontvangen.

C. Vanaf het moment van afzondering van goederen t.b.v. de opdrachtgever geschiedt zulks en zijn deze voor diens rekening en risico. Tenzij anders overeengekomen bepaalt Crespo de wijze van vervoer. Op verzoek en voor rekening van de opdrachtgever kan Crespo per verzending een verzekering afsluiten tegen schade en verlies.

D. De transportkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, behoudens bij levering binnen Nederland van zendingen van boven € 500,00 netto exclusief BTW, in welke gevallen de levering franco huis zal geschieden, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

E. Opdrachten kunnen in gedeeltes geleverd en gefactureerd worden.

F. Wanneer door Crespo verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de koper of opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken tot zijn beschikking. De goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor zijn rekening en risico. Na voornoemde periode heeft Crespo het recht – ter keuze van Crespo – het zij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Crespo op schadevergoeding jegens de koper of opdrachtgever.

Artikel 9. Zekerheidsstelling

A. Crespo is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, naar het oordeel van Crespo voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen.

B. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de opdrachtgever is gewijzigd, heeft Crespo het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan Crespo alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werkzaamheden en gedane leveringen gemaakte kosten. De genoegzaamheid van de zekerheidsstelling is ter beoordeling van Crespo

Artikel 10. Betaling

A. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling hetzij à contant aan Crespo hetzij via overboeking op een door Crespo aan te wijzen bank- of girorekening bij de levering van de goederen of onmiddellijk na het verrichten van diensten zonder aftrek of schuldvergelijking. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan in sommige gevallen worden geëist.

B. Bij aankopen op rekening, welke uitsluitend geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie, dient betaling door Crespo te zijn ontvangen binnen 30 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 11. Wanprestatie van opdrachtgever

A. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens goederen beslag gelegd krijgt, surseance van betaling aanvraagt, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan Crespo verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling – ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling – terstond opeisbaar.

B. Het onder A bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 2% per maand gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekende) over het bruto-factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening.

C. In de onder A bedoelde gevallen heeft Crespo eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van Crespo, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van Crespo dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de opdrachtgever, een en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.

D. Wanneer Crespo genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.) is Crespo gerechtigd aan de debiteur een vergoeding te berekenen wegens de door Crespo gemaakte kosten – van tenminste 15% van de brutofactuurwaarde (met minimum van € 250,-), zulks vermeerderd met € 30,- aan administratiekosten.

Artikel 12. Recht van retentie

Crespo is gerechtigd om goederen die Crespo van en voor de opdrachtgever onder zich heeft, onder haar te houden tot voldoening van alle kosten die Crespo besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van voornoemde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

A. Indien goederen zijn geleverd alvorens de desbetreffende factuur – ook indien deze verhoogd is met kosten en/of schaden – volledig is voldaan, blijven deze goederen eigendom van Crespo tot het tijdstip van volledige betaling. Zolang de betaling van de goederen niet volledig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aard- en nagelvast te verbinden aan een niet aan Crespo toebehorend onroerend goed.

B. Bij overtreding door opdrachtgever van voorgaand lid zal deze aan Crespo een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belopen van 1½ maal de nettofactuurwaarde onverminderd het recht van Crespo op aanvullende schadevergoeding.

C. In geval van een overeenkomst van koop en verkoop met een opdrachtgever is deze, hetzij gehouden tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde goederen tegen brand- en braakschade, diefstal, verduistering, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren, hetzij jegens Crespo aansprakelijk voor de volledige schade aan deze goederen die uit genoemde voorvallen voor Crespo ontstaat.

Artikel 14. Auteurs-, industrieel eigendoms- en reproductierecht

A. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen blijven de door of vanwege Crespo verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, programma’s en calculaties e.d. haar eigendom.

B. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, programma’s e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

Artikel 15. Overmacht

A. Crespo is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan Crespo verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen in het produktieproces en anderszins, oorlog – in en buiten Nederland -, mobilisatie, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand- en waterschade en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege, moeilijkheden bij in- en uitvoer.

B. In geval van een blijvende overmachtssituatie zal Crespo daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Na ontvangst van deze mededeling zal de opdrachtgever gedurende acht dagen het recht hebben de order schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Crespo af te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order.
C. Indien de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Crespo het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Indien de overmacht weliswaar van tijdelijke aard is, doch naar verwachting langer zal duren dan vier weken, geldt het in lid B bepaalde.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

A. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (produkt)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goeder trouw, is Crespo niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, bij de opdrachtgever.

B. De aansprakelijkheid van Crespo strekt in ieder geval niet verder dan tot het bedrag waarvoor deze verzekerd is dan wel, indien zij ter zake geen verzekering heeft afgesloten, tot het bedrag waarvoor een ondernemer met een bedrijf als dat van Crespo zich pleegt te verzekeren.

C. Crespo heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

Artikel 17. Klachten

A. Een opdrachtgever die niet tevreden is over de door Crespo geleverde goederen of door Crespo verrichte werkzaamheden waarvoor geen speciale garantie geldt, kan gedurende 8 dagen na ontvangst van die goederen of voltooiing van die werkzaamheden schriftelijk een klacht indienen. In geval van niet uitwendig waarneembare gebreken dient de klacht binnen 14 dagen doch in ieder geval binnen de garantietermijn nadat dit gebrek zich heeft geopenbaard aan Crespo kenbaar te zijn gemaakt.

B. Indien overeengekomen is, dat de opdrachtgever de goederen in het bedrijf van opdrachtnemer zal keuren of doen keuren en hij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen acht dagen, nadat hij van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld, zullen klachten van opdrachtgever door Crespo niet in behandeling worden genomen, behoudens het bepaalde in het vorige lid omtrent niet uitwendig waarneembare gebreken.

C. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn zal Crespo alsdan zorgdragen, te keuze harerzijds, voor vervanging of herstel van de goederen of verrichte werkzaamheden, dan wel voor restitutie van de betaalde gelden minus de gemaakte kosten.

D. Klachten met betrekking tot de factuur kunnen schriftelijk gedurende 14 dagen na ontvangst worden ingediend.

E. Het onder A bepaalde geldt niet indien er slechts sprake is van een geringe afwijking van hetgeen overeengekomen is. Bij beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering genomen worden; er kan geen afkeuring plaatsvinden op enkele stuks of eenheden.

Artikel 18. Garantie

A. Crespo is uit hoofde van haar garantie slechts aansprakelijk voor gebreken, waarvan de opdrachtgever bewijst, dat zij binnen de garantieduur zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ondeugdelijkheid van materiaal, fabricage of uitvoering.

B. Crespo is uit hoofde van deze garantie slechts gehouden het ondeugdelijke ter beoordeling harerzijds te vervangen of te herstellen. Vervanging strekt niet verder dan het kosteloos en franco toezenden van een nieuw exemplaar. Herstelling geschiedt ter beoordeling van Crespo of kosteloos in haar fabriek of bij de opdrachtgever ter plaatse, in welk geval opdrachtgever verplicht is reisuren alsmede reis- en verblijfskosten te vergoeden en de in art. 5B omschreven bijstand te verlenen.

C. Niettegenstaande vervanging of herstelling blijft de oorspronkelijke garantieduur op het vervangen of herstelde goed gehandhaafd.

D. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Crespo gesloten overeenkomst voortvloeit, is Crespo met betrekking tot deze overeenkomst niet tot enige garantie gehouden. E. De garantie vervalt indien opdrachtgever werkzaamheden aan het geleverde verricht dan wel doet of laat verrichten of het geleverde onoordeelkundig en/of ondoelmatig of in strijd met door Crespogegeven instructies gebruikt dan wel doet of laat gebruiken.

Artikel 19. Verjaring

Alle rechtsvorderingen van opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens het bepaalde in art. 6:191 BW, na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

Artikel 20. Geschillen

A. Ten aanzien van geschillen, die rijzen ter zake van of in verband met door Crespo gesloten overeenkomsten, zal – behoudens ingeval de kantonrechter bevoegd is – uitsluitend bevoegd zijn de ter vestigingsplaats van Crespo bevoegde rechter, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van de opdrachtgever.

B. Nederlands recht is alleen en uitsluitend van toepassing.

© 2020 Crespo Benelux. Alle rechten voorbehouden.